ติดต่อเรา

ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม

ที่ อ ยู่

โรงแรมบราวน์เฮาส์
ที่อยู่ 234/5 หมู่ 1 ซอย ริมหนองบัว 6 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัด อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-222-668
หรือโทร : 063-369-9888
ไลน์ : @brownhousehotel
อีเมล : booking@brownhousehotel.com
เว็บไซต์ : www.brownhousehotel.com